Ban Hoằng Pháp Thành Hội Phật Giáo TP. Hồ Chí Minh http://banhoangphap.com

Thông báo: V/v Tổ chức Hội thi Giáo lý Phật tử Tp. Hồ Chí Minh
22.04.2011

Để khích lệ tinh thần học tập và ứng dụng lời Phật dạy vào cuộc sống hàng ngày của người Phật tử, Ban Hoằng Pháp kết hợp với Ban Hướng dẫn Phật tử Thành phố tổ chức “Hội thi Giáo lý Phật tử”

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

BAN TRỊ SỰ THÀNH HỘI PHẬT GIÁO

TP. HỒ CHÍ MINH

-----oOo-----

Chùa Ấn Quang-243 Sư Vạn Hạnh – Q.10

ĐT : 9271243 - 8346090

Số :            /TB.THPG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------------

 

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 03 năm 2011

THÔNG BÁO

V/v Tổ chức Hội thi Giáo lý Phật tử Tp. Hồ Chí Minh.

 

                        Kính gởi:- BAN ĐẠI DIỆN PHẬT GIÁO 24 QUẬN – HUYỆN.

                                - QUÝ TÔN ĐỨC TRỤ TRÌ CÁC TỰ VIỆN, TỊNH XÁ, TỊNH THẤT, NIỆM PHẬT ĐƯỜNG,

                                - QUÝ NAM, NỮ PHẬT TỬ

                                                                THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 

 

Thực hiện chương trình hoạt động Phật sự năm 2011 của Ban Hoằng Pháp THPG Tp. Hồ Chí Minh.

Để khích lệ tinh thần học tập và ứng dụng lời Phật dạy vào cuộc sống hàng ngày của người Phật tử, Ban Hoằng Pháp kết hợp với Ban Hướng dẫn Phật tử Thành phố tổ chức “Hội thi Giáo lý Phật tử”  theo chương trình và nội dung như sau:

 1. HỘI THI GIÁO LÝ PHẬT TỬ CẤP QUẬN/HUYỆN
 • Ban Tổ chức: Ban Đại diện Phật giáo các Quận/Huyện
 • Thời gian: 07 giờ 30, Chủ Nhật, ngày 03/07/2011 (07/06/Tân Mão)
 • Địa điểm: Do Ban Đại diện Phật giáo Quận/Huyện tự chọn.
  • Nội dung ơn thi: 200 câu trắc nghiệm Phật học trong chương trình Phật học phổ thông (quyển 1 và 2). Câu hỏi và đáp án ôn tập được đăng trên báo Giác ngộ và trang web www.banhoangphap.com
  • Chương trình thi:  - 90 câu trắc nghiệm Phật học (90 điểm).

- Trả lời 01 trong 04 câu hỏi Giáo lý (10 điểm)

- Thời gian: 60 phút.

 • Đối tượng dự thi: Nam, nữ Phật tử (không hạn chế tuổi và số lượng)
 1. HỘI THI GIÁO LÝ PHẬT TỬ CẤP THÀNH PHỐ:
 • Thời gian  : 07 giờ 30 Chủ Nhật, …/07/2011 (06/Tân Mão), trọn ngày.
 • Địa điểm            : Sẽ thông báo sau.
 • Nội dung ôn thi: 200 câu trắc nghiệm Phật học trong chương trình Phật học phổ thông (quyển 2 và 3). Câu hỏi và đáp án ôn tập được đăng trên báo Giác ngộ và trang web www.banhoangphap.com
 • Chương trình thi:
  • Vòng loại:  - 90 câu trắc nghiệm Phật học (90 điểm).

- Trả lời 01 trong 04 câu hỏi Giáo lý (10 điểm).

- Thời gian: 60 phút.

 • Vòng chung kết: Được tổ chức thành đội, mỗi đội gồm 02 thí sinh (1 nam, 1 nữ) đại diện cho mỗi Quận/Huyện, với hình thức ứng xử Phật lý, người trả lời chính được 05 điểm, người trả lời bổ sung được 02 điểm.
 • Thí sinh dự thi: Tối đa khoảng 1.200 Phật tử (không hạn chế tuổi).

Để Hội thi Giáo lý các cấp đạt kết quả cao, kính đề nghị Quý Tơn Đức Ban Đại diện Phật giáo 24 Quận – Huyện hoan hỷ khẩn trương tổ chức ôn thi cho quý Phật tử đang tu học ở các lớp Giáo lý, các Đạo tràng như: Bát Quan Trai, Pháp Hoa, Tu Thiền, Tu Tịnh, khóa tu “Một ngày an lạc”, v.v … 

Sau khi Hội thi Giáo lý cấp Quận/Huyện kết thúc, Quý Ban Đại diện Phật giáo Quận/ Huyện hoan hỷ lập danh sách, lý lịch trích ngang, kèm 02 ảnh 3x4 của các thí sinh được dự thi cấp Thành phố, gởi về Văn Phòng Ban Trị sự THPG (Ban Hoằng pháp)Chùa Ấn Quang, 243 Sư Vạn Hạnh, Phường 9, Quận 10, để Ban Tổ chức thuận tiện hoàn tất kế hoạch Hội thi giáo lý cấp Thành phố.

Để Hội thi Giáo lý năm 2011 tại Tp. Hồ Chí Minh được thành công viên mãn và trở thành Hội thi điểm cho các Tỉnh - Thành khác, Ban Thường trực Ban Trị sự THPG đề nghị chư Tôn Đức và Ban Đại diện Phật giáo 24 Quận/ Huyện thực hiện tốt nội dung thông báo này.

Kính chúc Chư Tôn đức và Quý Ban thân an, tâm lạc, Phật sự viên thành.

 

Nơi nhận:

- Như trên

- UBMTTQ, PNV 24 Q/H

  “để tri tường & hỗ trợ”

- Tòa soạn Báo Giác Ngộ

- Lưu

TM. BAN THƯỜNG TRỰC BAN TRỊ SỰ THPG

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Phó Ban Thường Trực

 

 

 

 

Hòa thượng THÍCH THIỆN TÁNH

 URL của bản tin này::http://banhoangphap.com/modules.php?name=News&op=viewst&sid=257

© Ban Hoằng Pháp Thành Hội Phật Giáo TP. Hồ Chí Minh contact: thichngodung@gmail.com